Priests » Rev. Fr. Santhosh CMI Kaiyalaparampil
Rev. Fr. Santhosh CMI Kaiyalaparampil
Date of Birth: 10-02-1980
Current Parish: Netta St. Thomas Church
Ordination: 27-12-2010
Feast: September 21